Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УСТАВ

на

сдружение с нестопанска цел

Граждански клуб “Либерална Икономика, Прогрес и Активност” (ЛИПА)

 

I. Статут

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел Граждански клуб „Либерална Икономика, Прогрес и Активност” (ЛИПА), наричано по-долу за краткост "сдружението" или Граждански клуб "ЛИПА" е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Чл.2. /1/ Граждански клуб "ЛИПА" е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, представляващо доброволно и самоуправляващо се сдружение на членовете си за постигане на определените с Устава цели.
/2/ Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

ІІ. Наименование, седалище и адрес

Чл.3 /1/ Сдружението осъществява дейността си под наименование Граждански клуб „Либерална Икономика, Прогрес и Активност” (ЛИПА), което може допълнително да се изписва и на чужд език, както и съкратено - Граждански клуб "ЛИПА".
/2/ Съществуването на сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. /1/ Седалището на сдружението е гр. Стара Загора
/2/ Адресът на Граждански клуб "ЛИПА" е адресът на неговото управление.

III. Цели и предмет на дейност

Чл.5. Граждански клуб "ЛИПА" се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.6. Основните цели на Граждански клуб "ЛИПА" са:
1. утвърждаване и развитие на ценностите на гражданското общество, правовата държава и местното самоуправление;
2. отстояване на гражданските права;
3. да останат младите хора да живеят и работят в регион Стара Загора;
4. опазването на околната среда;
5. подобряване на бизнес средата и икономическо развитие на регион Стара Загора;

Чл. 7. Средствата, с които Граждански клуб "ЛИПА" ще работи за постигане на своите цели и които формират предмета на основната му дейност, са:
1. провеждане и подкрепа на инициативи, популяризиращи ценностите на гражданското общество.
2. организиране и участие в дейности, насочени към повишаване и укрепване на защитата на свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и техните граждански права.
3. изграждане на широко интегрирано междусекторно партньорство между местната власт, бизнеса, НПО и гражданите, със специално внимание към младежите.
4. участие в регионални, национални и международни проекти за демократизиране и развитие на гражданското общество, развитие на местното самоуправление и защита на околната среда; пренасяне на добрия опит от европейската и световна практика.
5. осъществяване на граждански контрол върху законосъобразността на действията на държавната и общинска администрации и органите на съдебната и изпълнителна власт в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.
6. взаимодействие и съдействие на органите на местното самоуправление за решаване проблеми на живущите в регион Стара Загора и за развитие и благоустрояване на населените места в региона, за създаване на условия за здравословен начин на живот.
7. разработване и популяризиране на собствени идеи, инициативи и проекти, свързани с функционирането на местното самоуправление и развитието на регион Стара Загора.
8. насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление, чрез активизиране на личностния и професионален потенциал на гражданите.
9. създаване на граждански съвети за обсъждане на социално значими проблеми на гражданите.
10. проучване и анализ на общественото мнение.
11. мобилизиране на общността за разрешаване на идентифицираните от гражданите местни социални проблеми.
12. осъществяване на контакти и създаване на партньорства с други сходни организации и движения в страната и чужбина.
13. съдействие за издигане на националния и международен престиж на регион Стара Загора

Чл.8. /1/ Като специфично средство за постигане на целите си Граждански клуб "ЛИПА" ще осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на неговата основна дейност.
/2/ Стопанската дейност на Граждански клуб "ЛИПА" може да има за предмет извършването на консултантска, издателска, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
/3/ Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.

IV. Членство

Чл.9. /1/ Членството в Граждански клуб "ЛИПА" е доброволно. Членове на Граждански клуб "ЛИПА" могат да бъдат само физически лица, които приемат неговият устав, желаят да работят за постигане целите на сдружението и които по преценка на Общото събрание на сдружението, със своята лична позиция и гражданска активност са съпричастни към целите, които сдружението си е поставило.
/2/ Почетни членове на Граждански клуб "ЛИПА" могат да бъдат физически лица с особена значимост в обществения и/или стопанския живот и съпричастност към целите и дейността на сдружението.
/3/ Приемането на членове се извършва въз основа на писмено заявление, с което кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав.
/4/ Заявлението за членство, придружено с писмена препоръка от действащ член на Граждански клуб „ЛИПА”, се изпраща по електронна поща до всички членове на клуба, които могат да изразят становище и направят възражения в срок, определен от Управителния съвет, но не по-кратък от 14 дни. Заявленията за членство, заедно със становищата и възраженията се разглеждат на първото по ред заседание на Управителния съвет. Решението за приемане на нов член се приема с пълно единодушие от присъстващите, като новият член се счита за приет от датата на решението. В случай, че са постъпили възражения от трима или повече членове, Управителния съвет няма право да приеме кандидата за член, но може да свика Общо събрание, чието решение е окончателно.
/5/ Приемането на почетни членове се извършва по предложение от Управителния съвет или от поне трима членове на сдружението с решение на Общото събрание.
/6/ Членските права и задължения са непрехвърлими и не могат да бъдат наследявани.

Чл.10. /1/ Всеки член на Граждански клуб "ЛИПА" има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да упражнява право на глас;
3. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
4. Да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;
5. Да поставя за решаване въпроси от общ интерес, свързани с осъществяването на дейността на сдружението и постигането на неговите цели;
6. Да иска отмяна на решенията, с които сe нарушава действащото българско законодателство, настоящия Устав или се накърняват неоснователно членствените му права;
7. Да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
/2/ Почетните членове имат всички права по Устава, с изключение на правото на глас в Общото събрание.

Чл.11. /1/ Всеки член на Граждански клуб "ЛИПА" е длъжен:

1. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението.
2. Да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване на целите му.
3. Да издига авторитета на сдружението и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
4. Да плаща определения от Общото събрание встъпителен и годишен членски внос.
5. Да пази имуществото на сдружението и съдейства за увеличаването му;
6. Да пази обществен престиж на сдружението и съдейства за неговото издигане;
7. Да не използва членството си в сдружението против неговите интереси.
/2/ Почетните членове имат всички задължения по Устава, с изключение на задължението за плащане на членски внос.

Чл.12. Членството в Граждански клуб "ЛИПА" се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението.
2. с изключване по чл. 13
3. при отпадане по чл. 14
4. при смърт или поставянето под запрещение на физическото лице;
5. с прекратяване на сдружението.

Чл.13. /1/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, прието с единодушие, когато:

1. нарушава предвидените в този устав задължения;
2. с действията си уронва престижа на Сдружението;
3. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
/2/ Предложение за изключване може да бъде направено от Управителния съвет или от поне трима членове на сдружението. Предложението се изпраща по електронна поща до всички членове на клуба, които могат да изразят становище и направят възражения в срок, определен от Управителния съвет, но не по-кратък от 14 дни. Решението за изключване се приема с пълно единодушие от всички членове на УС и има действие от датата на решението. В случай, че са постъпили възражения от трима или повече членове, Управителния съвет няма право да приеме решение за изключване, но е длъжен да свика Общо събрание, чието решение е окончателно.

Чл.14. /1/ Прекратяването на членството поради отпадане настъпва при констатиране на отпадането с решение на Управителния съвет, когато член на сдружението:
- не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок;
- не е внесъл годишния си членски внос в рамките на една година;
/2/ Приетите решения за отпадане на членове се докладват от Управителния съвет на всяко годишно общо събрание.

V. Органи

Чл.15 Органи на сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател;
4. Контролен съвет

Чл.16. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Граждански клуб "ЛИПА".

Чл.17. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния и контролния съвети;
4. Избира Председател на Сдружението измежду лицата, избрани за членове на управителния съвет;
5. разглежда жалби на членовете срещу приемането и изключването на членове, както и приема решения за приемане и изключване на членове;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
7. взема решение за участие в други организации;
8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението, като определя и периода за тяхното изпълнение;
10. приема бюджета на сдружението;
11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
12. приема годишния финансов отчет и годишния доклад (отчета) за дейността на Управителния съвет;
13. приема отчет за изпълнението на Програмата за дейността на сдружението, който може да бъде и част от годишния доклад за дейността;
14. избира регистриран одитор, в случаите когато финансовия отчет подлежи на задължителен независим финансов одит;
15. приема отчета на контролния съвет;
16. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
17. взема и други решения, предвидени в устава.
/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. Те пораждат действие от приемането им освен ако в самото решение или в закон е предвидено друго.

Чл.18. /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/2/ Управителния съвет е длъжен да свиква ежегодно и своевременно Общо събрание по приемане на годишните отчети и доклади, както и Общо събрание за избор на членове на органите на сдружението в годината на изтичане на мандата им.

Чл.19. /1/ Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявления на адреса на управлението на сдружението и се публикува на интернет страницата на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата се изпраща и по електронна поща до всеки от членовете. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието, както и данни по чия инициатива то се свиква.
/2/Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете.
/3/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.20. /1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения дневен ред на заседанието.
/2/ При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас, като един член не може да представлява повече от трима други членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Гласуване чрез пълномощник, който не е член на сдружението не се допуска.
/3/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.21. Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако закона или настоящия устав изисква квалифицирано мнозинство.

Чл.22. /1/ За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и протоколиста, които отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Протоколите от заседанията на общото събрание и списъците на участвалите в заседанията членове се съхраняват от сдружението безсрочно.

Чл.23. /1/ Управителния съвет е управителен орган на сдружението.
/2/ Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението и се председателства от Председателя на сдружението.
/3/ Членовете на управителния съвет се избират с мандат пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

Чл.24. /1/ Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. разпорежда се с имуществото на сдружението;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на сдружението;
4. изготвя годишния финансов отчет и годишния доклад (отчета) за дейността;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за изпълнението на Програмата за дейността на сдружението, който може да бъде и част от годишния доклад за дейността;
6. определя реда и организацията за извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
/2/ Когато в закона или в този устав не е предвидено друго, решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство, а тези по т.2 на предходната алинея – с единодушие.

Чл.25. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок от писменото му поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
/2/ Редовно е заседанието, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. Редовно решение може да се вземе и без провеждане на заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
/3/ Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от участвалите в заседанието членове и се съхраняват от сдружението безсрочно.

Чл.26. Председателят е управителен и представителен орган на сдружението, който:
1. Ръководи и организира текущата дейност на сдружението съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и управителния съвет.
2. Представлява сдружението
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общото събрание.
4. Отчита дейността си пред Управителния съвет
5. Отговаря за съставянето на годишния финансов отчет.

Чл. 27. /1/ Контролният съвет е контролен орган на сдружението.
/2/ Контролният съвет се състои най-малко от три физически лица – членове на сдружението.
/3/ Контролният съвет:
1. Избира Председател между членовете си;
2. Контролира съответствието на дейността на управителните органи на сдружението с настоящия Устав, решенията на Общото събрание и нормативните актове;
3. Контролира финансово – счетоводната дейност на сдружението в съответствие с утвърдения бюджет и нормативните актове;
4. Отчита своята дейност пред Общото събрание;
5. Представя становище по възраженията на членове на сдружението срещу решения на органите за управление.
/4/ Членовете на контролния съвет се избират с мандат пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

VI. Имущество

Чл.28. /1/ Имуществото на сдружението се формира от встъпителните имуществени вноски на членовете, годишен членски внос, дарения и завещания, приходи от допълнителна стопанска дейност и други приходи допустими от Закона.
/2/ Всички дарения и завещания, направени в полза на сдружението се вписват в специална книга. Сдружението не приема дарение или завещание, ако те са предоставени при условия, противоречащи на целите или разпоредбите на настоящия Устав или законите на страната.

Чл.29. /1/ Всички членове на сдружението дължат встъпителна вноска, платима при встъпване в членство и годишен членски внос.
/2/ Годишният членски внос се заплаща еднократно в срок до 30 януари на годината за която се отнася, а за годината, в която членството е възникнало – в срок до 30 дни от възникване на членството. При прекратяване на членство встъпителната вноска и членския внос не полежат на възстановяване.
/3/ Встъпителната вноска и годишният членски внос се определят от Общото събрание.

VІІ. Прекратяване на сдружението.

Чл.30. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 ЗЮЛНЦ.

VІІІ. Заключителни разпоредби.

Чл.31. Граждански клуб "ЛИПА" има свой печат и емблема, които се утвърждават от Управителния съвет.

Чл.32. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.33. Настоящият устав е приет от Общо събрание, проведено на 23.11.2019 г.. и отменя устава, приет на 25.04.2012 година от Учредителното събрание на Сдружението.

Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Либералните ценности са в основата на нашите виждания за демократичното развитие на обществото и бизнеса.

Икономическото развитие на региона и традиционно силните сектори са източник на социален просперитет и високо качество на живот.

Прогресивното начало и идеята за напредък са спомогнали Стара Загора да се запази и развие през хилядолетията. Те са факторите, които и сега са ключови за привличане на младите хора да останат и работят тук.

Активното гражданско общество е гаранция за по-ефективно местно самоуправление.

Пишете ни!

Имейл:
Тема:
Съобщение:
Колко букви има думата  ЛИПА  (въпрос за спам защита)?